MENU

dai-loi-pic1
dai-loi-pic2-

HỎI
RICE VERMICELLI

$3.50LB

BÈO TRẮNG (NHỎ) & (LỚN)
WHITE RICE PANCAKE (SMALL) & (LARGE)

$10-100 CÁI

HỎI HÀNH
RICE VERMICELLI W/ONION

$13/15/25/35/ 45 /55/ MÂM

ƯỚT TRẮNG
STEAM RICE CAKE

$3.50LB

HỎI TÔM CHÁY
RICE VERMICELLI W/ DRY SHRIMP

$13/15/25/35/ 45 /55/ MÂM

ƯỚT TÔM CHÁY
STEAM RICE CAKE W/DRY SHRIMP

$13/15/25/35/ 45 /55/ MÂM

HỎI THỊT NƯỚNG
RICE VERMICELLI W/ GRILLED PORK

$13-100 CÁI

ƯỚT THỊT NƯỚNG
STEAM RICE CAKE W/ GRILLED PORK

$13/15/25/35/ 45 /55/ MÂM

BÈO NHÂN (NHỎ)
RICE PANCAKE (SMALL)

$20-100 CÁI

ƯỚT THỊT XAY
STEAM RICE W/ GRIND MEAT

$13/15/25/35/ 45 /55/ MÂM

BÈO NHÂN (LỚN)
RICE PANCAKE (LARGE)

$10-100 CÁI

LỌC TRẦN
VIETNAMESE TAPIOCA DUMPLING

$30-50/ $60-100

LỌC LÁ
VIETNAMESE TAPIOCA DUMPLING WRAP W/ LEAVE

$30-50/ $60-100

ÍT TRẦN
STICKY RICE DUMPLING

80 CENTS EA

GỎI SỨA
JELLYFISH SALAD

$8 LB

GỎI ĐU ĐỦ
PAPAYA SALAD

$13/$26 MÂM

GỎI GÀ RÚT XƯƠNG
BONELESS CHICKEN FEET SALAD

$65 MÂM

GỎI CUỐN / NEM NƯỚNG
SPRING ROLL/GRILLED MEAT BALL

$1-1.5 CÁI

BÌ CUỐN
SHREDDED PORK ROLL

$1-1.5 CÁI

MÌ XÀO
CHOW MEIN

$25/$35/$45

CỎM CHIÊN
FRIED RICE

$25/$35/$45

CUỐN THỊT XAY
STEAM RICE WITH GRIND MEAT

$13-50 CÁI

CHẠO TÔM
SHRIMP PASTE OF SUGARCANE

$1-1.5 CÁI

CHÀ GIÒ
EGGROLL (PORK & SHRIMP)

50 CENTS

TÔM CHIÊN BỘT
DEEP FRIED SHRIMP

$0.60-1 CÁI

THỊT NƯỚNG
GRILLED PORK

$12 LB

NEM NƯỚNG
GRILLED MEAT BALL

$8 LB

XÔI ĐỎ, XÔI VÒ, XÔI XANH
SWEET RICE MUNG BEAN

$3LB

BÁNH ĐÚC
PANDAN RICE CAKE

$13/$26 MÂM

CHÈ (ĐẬU TRẮNG, KHOAI MÔN, BẮP)
DESSERTS

$3LB

MÌ QUẢNG
QUANG STYLE NOODLES

$3.50 LB

HỦ TIẾU
RICE NOODLE

$3.50LB

KHOAI MÌ
4 BÁNH

$1

BÁNH CAM 1 BÁNH

$0.75